Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden slaan op de diensten “MagmaPages” en “MagmaMail” hieronder vermeld onder de koepelnaam “MagmaLeads”

Beperkte licentie; Gebruik van de diensten

MagmaWorks staat u de niet-exclusieve en niet overdraagbare beperkte rechten toe op toegang tot de site en om de diensten van MagmaLeads te gebruiken.

De diensten van MagmaLeads omvatten een platform voor landingspagina’s (MagmaPages) en een daaraan gekoppeld marketing automation platform (MagmaMail), alsook de educatieve informatie onder de vorm van instructievideo’s, webinars en blogposts.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moet u bewijs kunnen voorleggen van wanneer en waar ieder contact waarnaar u e-mails wilt sturen u toestemming heeft gegeven om dat te doen. Het is niet toegelaten gekochte/betaalde lijsten te gebruiken en gebruik van dergelijke lijsten zal resulteren in een onmiddellijke annulatie van uw account, zonder terugbetaling van abonnementsgelden.

Klachten van contacten met betrekking tot SPAM zullen geïnterpreteerd worden als een directe schending van bovenstaande voorwaarden en kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke opschorting van de toegang tot de dienst en eventuele afsluiting van uw account. Desgevalllend is er geen recht op terugbetaling.

De totale grootte van een e-mail bericht is beperkt tot 2MB. Aangehechte bestanden of bijlagen zijn beperkt tot één stuk en de grootte ervan mag 50kb niet overschrijden. We houden het recht om bepaalde bestandstypes niet toe te laten

MagmaLeads accounts zijn bedoeld voor 1 set van contacten. Het is niet toegelaten om herhaaldelijk contacten te verwijderen en opnieuw te importeren om zo de contact limiet te omzeilen.

We monitoren continu uw verzendacties en de acties van uw contacten om de gemiddelde bounce, misbruik en uitschrijfratio’s te checken. Indien één van deze ratio’s abnormaal is of wordt kan uw account manueel nagezien worden. Ingeval uw verzendactiviteit aanleiding geeft tot SPAM rapporteringen of enige vorm van complicaties, dan behoudt MagmaWorks het recht om uw account te beëindigen zonder verantwoording en zonder terugbetaling.

Niet toegelaten activiteiten

In verband met uw toegang tot de site en tot MagmaLeads bevestigt u en verklaart u zich akkoord om:

De source code niet te copiëren, verdelen, vezenden, publiceren, transfereren, verkopen of afgeleide producten of diensten te creëren uit de via de site verkregen producten of diensten.

U geen toegang te proberen verschaffen tot de dienst via andere dan door MagmaLeads aangeboden interfaces;

Geen berichten, informatie, data, tekst, software, beelden of andere inhoud te versturen die schade berokkenen en/of onwettig, bedreigend, misplaatst, aanvallend, vulgair, obsceen zijn of op één of andere manier onaanvaardbaar zijn of de privacy schenden

Geen berichten te versturen die een virus bevatten of corrupte data

U niet voor te doen als iemand anders

Geen ongevraagde advertising of promoties te versturen, alsook geen spam

Als aanvulling op bovenstaande en om maximum afleverbaarheid te garanderen hanteren we ook stricte regels met betrekking tot de inhoud van de e-mails die vanuit MagmaLeads worden verstuurd: De volgende types e-mails en/of zaken zijn niet toegestaan:

 • Betaalde lijsten (in om het even welke vorm)
 • Gehuurde lijsten (in om het even welke vorm)
 • Verkopers van lijsten (in om het even welke vorm)
 • Versturen van e-mails zonder toelating
 • Email advertentie versturen in naam van meerdere bedrijven of merken naar dezelfde lijst
 • Pornografisch materiaal
 • E-mails voor of handelaars in illegale substanties, illegale producten in gelijk welke vorm
 • On-line verkochte medicatie
 • Voedingssupplementen
 • Escort en dating diensten
 • Affiliate marketing
 • Leningen, aanbiedingen voor leningen
 • Gokactiviteiten
 • “Snel rijk worden”-scenario’s
 • Thuiswerk
 • Multi-level marketing en piramideverkoop

Accounts, Paswoorden en veiligheid

U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en confidentialiteit van uw account en paswoord. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor de alle activiteiten en gedragingen door u en door anderen op uw account. U gaat er mee akkoord MagmaWorks onmiddellijk te verwittigen ingeval van misbruik van uw account of ingeval van veiligheidslekken. MagmaWorks is niet aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik of gebruik van uw account of paswoord door iemand anders.

Garantie disclaimer

De site(s) en MagmaLeads diensten alsook inhoud, tools, getoonde producten of diensten worden ter beschikking gesteld “as is” zonder een enkele garantie, zowel impliciet als expliciet. MagmaWorks garandeert niet dat

 1. de diensten en toegang daartoe ononderbroken beschikbaar, zonder fouten en veilig zijn.
 2. informatie bekomen via deze dienst of site accuraat, betrouwbaar of volledig is
 3. defecten zullen worden gecorrigeerd
 4. enige software, diensten,site of server(s) waarop de site en diensten zijn gehost vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Gebruik van de site en diensten, informatie of materialen ter beschikking gesteld op of via de site en diensten is volledig op uw eigen risico

Schadeloosstelling

Door gebruik van MagmaLeads gaat u ermee akkoord MagmaWorks te compenseren voor alle verliezen die het lijdt – direct en indirect –  als gevolg van het schenden van deze voorwaarden, alsook de eruit voortvloeiende onkosten met inbegrip van juridische kosten.

Stopzetting

MagmaWorks kan ten allen tijde éénzijdig en zonder opgaaf van reden de overeenkomst stopzetten door het intrekken van het paswoord en het ontzeggen van de toegang tot de diensten. MagmaWorks heeft desgevallend geen enkele verplichting om de inhoud op uw account te vrijwaren of te behouden. In het geval van stopzetting blijven uw verplichtingen ten overstaan van MagmaWorks onbeperkt in tijd bestaan.

Laatste aanpassing: 20 januari 2016